Czynności Notarialne

Notariusz dokonuje czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną, w tym:

  • sporządza akty notarialne, m. in.: umowy sprzedaży, umowy darowizny, umowy majątkowe małżeńskie, w tym umowy rozdzielności majątkowej, intercyzy, umowy rozszerzające wspólność majątkową małżeńską, umowy o podział majątku małżeńskiego, umowy dożywocia, umowy przedwstępne, umowy przenoszące własność nieruchomości, umowy warunkowe, umowy ustanowienia służebności osobistych i gruntowych, użytkowania, ustanowienia hipotek, umowy zamiany, umowy o dział spadku, umowy zniesienia współwłasności, umowy spółek, pełnomocnictwa, testamenty
  • sporządza oświadczenia o poddaniu się egzekucji, które dają wierzycielowi możliwość natychmiastowego prowadzenia egzekucji komorniczej bez konieczności prowadzenia postępowania sądowego zasądzającego roszczenie
  • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia mające skutki prawomocnego sądowego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku bez konieczności prowadzenia postępowania sądowego
  • sporządza poświadczenia tj. poświadczenia za zgodność z okazanym dokumentem, poświadczenia własnoręczności podpisu, wzory podpisów, poświadczenia daty pewnej, poświadczenia pozostawania przy życiu, poświadczenia pozostawania osoby w określonym miejscu
  • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów
  • spisuje protokoły m. in. protokoły zgromadzeń spółek kapitałowych, zebrań wspólnot mieszkaniowych, walnych zebrań spółdzielni
  • sporządza protesty weksli i czeków
  • przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe
  • sporządza projekty aktów, oświadczeń oraz innych dokumentów
  • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.